ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
โพสโดย infocenter เมื่อ December 25 2017 10:34:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองการเจ้าหน้าที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันการพัฒนาชุมชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน