ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการพัฒนาชุมชน
โพสโดย infocenter เมื่อ June 08 2010 14:34:03ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยุ่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร บี ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ และสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการ พัฒนาชุมชนหมายเลขโทรศัพท์ ๐– ๒๑๔๑-๖๐๓๒ โทรสาร ๐– ๒๑๔๓- ๘๙๐๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.cdd.go.th โดยได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องฝ่ายช่วยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น ๕ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ย้ายที่ทําการกรมการพัฒนาชุมชน จากที่ตั้งเดิมอาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น ๕ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๑