จำนวนโครงการ 3 โครงการ
ตัวชี้วัด จปฐ. 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด กชช. 2ค 0 ตัวชี้วัด
จำนวนแผน : จำนวนผล
3 แผน : 3 ผล

ตัวชีัวัดที่หน่วยงานใช้แก้ไขปัญหา จาก ข้อมูล จปฐ.

ตัวชีัวัดที่หน่วยงานใช้แก้ไขปัญหา จาก ข้อมูล กชช2ค.