จำนวนโครงการ 42 โครงการ
ตัวชี้วัด จปฐ. 25 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด กชช. 2ค 22 ตัวชี้วัด
จำนวนแผน : จำนวนผล
35 แผน : 32 ผล

ตัวชีัวัดที่หน่วยงานใช้แก้ไขปัญหา จาก ข้อมูล จปฐ.

ตัวชีัวัดที่หน่วยงานใช้แก้ไขปัญหา จาก ข้อมูล กชช2ค.