ตัวชีัวัดที่หน่วยงานใช้แก้ไขปัญหา จาก ข้อมูล จปฐ.

ตัวชีัวัดที่หน่วยงานใช้แก้ไขปัญหา จาก ข้อมูล กชช2ค.