• bmn.nrd@gmail.com

  • 02 141 6299-304 , 02 141 6279 , 02 141 2667

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

Toggle Navigation

ติดต่อและขอรับบริการข้อมูลได้ที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210


ติดต่อเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30 - 16.30 น.

การติดต่อ

อีเมล์: bmn.nrd@gmail.com

โทร: 02 141 6300-4

แฟ็กซ์: 02 143 8920-1