• bmn.nrd@gmail.com

  • 02 141 6299-304 , 02 141 6279 , 02 141 2667

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

Toggle Navigation
มท 0405.6/ว1285 ลว. 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560
มท 0405.6/ว033 ลว. 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขยายเวลาการบันทึกข้อมูล จปฐ.
ด่วนมาก มท 0405.6/ว0789 ลว. 20 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว20 ลว. 24 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค รุ่น 1.55
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว14 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ส่งไฟล์โปรแกรมแก้ไขออฟไลน์ เวอร์ชั่น 1.42
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว12 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งปิดระบบการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว11 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งขอแก้ไขแบบสอบถาม กชช. 2ค
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว009 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอแจ้งการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค รุ่น 1.42
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว004 ลว. 16 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค รุ่น 1.29
ด่วนที่สุด มท 0405.6/ว003 ลว. 12 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค รุ่น 1.26
มท 0405.6/ว0061 ลว. 12 มกราคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2560
มท 0405.6/ว001 ลว. 6 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งปิดระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ระบบออนไลน์ ฯ วันที่ 6 - 7 มกราคม 2560
มท 0405.6/ว647 ลว. 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดในการฝึกอบรมการใช้งานบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
มท 0405.6/ว103 ลว. 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการใช้งานในโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค
มท 0405.6/ว102 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกในการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล จปฐ.
มท 0405.6/ว93 ลว. 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบ้ติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2560
ด่วนที่สุด มท. 0405.6/ว086 ลว. 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การทดสอบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560
มท. 0405.6/ว5949 ลว. 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560
มท. 0405.6/ว81 ลว. 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชะลอการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง"กิจกรรมฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ." ที่ดำเนินการในระดับจังหวัด
มท. 0405.6/ว1700 ลว. 29 กันยายน 2559 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
มท. 0405.6/ว1700 ลว. 19 กันยายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบทะเบียนพื้นที่
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0405.6/ว.6212 ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559
เอกสารประกอบการบรรยายฯ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ห้องแซฟไฟร์ 113-114 อิมแพค เมืองทองธานี
มท 0405.6/ว17 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น