• bmn.nrd@gmail.com

  • 02 141 6299-304 , 02 141 6279 , 02 141 2667

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

Toggle Navigation

โปรแกรมบันทึกและประมวลผล(ออฟไลน์) รุ่น 1.55

ไฟล์แก้ไขการอัพโหลดข้อมูลออฟไลน์

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นการลงโปรแกรมฯ (ออฟไลน์) 16-03-2560

Fonts สำหรับโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ((ออฟไลน์)

ไฟล์นำเสนอ-การประชุม

ไฟล์นำเสนอ-การประชุม BMN
วันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559

โปรแกรมรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย